Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BN ZSBBN 01 - dane dotyczące książek i broszur, gazet i czasopism
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Biblioteki Narodowej w Warszawie
Źródło danych:
Zintegrowany System Bibliograficzny Biblioteki Narodowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Biblioteka Narodowa w Warszawie 2 razy w roku do 19 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne, do 22 czerwca 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność wydawnicza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021