Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BNL SEMEN 01 - dane dotyczące drzew matecznych, drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, źródeł nasion
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Biura Nasiennictwa Leśnego
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Biuro Nasiennictwa Leśnego Raz w roku do 30 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Hodowla lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021