Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
DGLP SILP 07 - dane w zakresie pozyskania oraz sprzedaży i cen drewna
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 10 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pozyskanie drewna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021