Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GDOŚ LZGCH 01 - dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący liczebności zwierząt gatunków chronionych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raz w roku do 28 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zwierzęta chronione.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021