Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EU-SILC-G - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Raz w roku od 28 września do 30 listopada 2020 r. za rok 2020;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Zasobność gospodarstw domowych. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opieka nad dziećmi w wieku 0-12 lat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Rozchody gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Obywatelstwo. Płeć. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Stan cywilny. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.08 1.25.25 1.26.10 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020