Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
EU-SILC-I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EU-SILC-I - europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,1 %
Raz w roku od 28 września do 30 listopada 2020 r. za rok 2020;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Kontakty społeczne. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Rozchody gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Subiektywny dobrobyt. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych. Zaufanie do ludzi i instytucji.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Obywatelstwo. Płeć. Zawód.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.08 1.25.25
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020