Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GUGiK PRG 02 - dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raz w roku do 31 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestrzenne warstwy granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01 1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020