Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
IBL PMŚ 01 - dane dotyczące stanu zdrowotnego lasów, uszkodzenia drzew, dane z państwowego monitoringu środowiska
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Badawczego Leśnictwa
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska Instytutu Badawczego Leśnictwa;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Badawczy Leśnictwa Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zagrożenia i ochrona lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021