Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ISKK SKK 01 - dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący statystyki diecezji Kościoła katolickiego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Raz w roku do 27 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność kościołów, związków wyznaniowych. Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021