Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
AK-R - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AK-R - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 27 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku od 28 do 31 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., od 26 do 29 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.38
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020