Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
JST SI 01 - dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło danych:
Systemy informacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki samorządu terytorialnego Raz w roku do 21 sierpnia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020