Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KBPN SION 01 - dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie: ceny rynkowe narkotyków, zażywanie narkotyków
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Źródło danych:
System informacji o narkotykach i narkomanii;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Gospodarka nieobserwowana.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021