Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGP PSI 02 - dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Policji
Źródło danych:
Policyjne systemy informacyjne;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji 2 razy w roku do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2021 r. za rok 2020 - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestępstwa stwierdzone.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021