Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGPSP SWDPSP 01 - dane dotyczące pożarów w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło danych:
System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Raz w roku do 27 lipca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pożary.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021