Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGSG CBD EWIDA 01 - dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Straży Granicznej EWIDA;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej 2 razy w roku do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2021 r. za rok 2020 - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestępstwa stwierdzone.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021