Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGSG CBD SF 01 - dane dotyczące ruchu na granicach Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Straży Granicznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Straży Granicznej Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 11 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ruch graniczny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020