Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SNP 02 - dane dotyczące ilorazu wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach i liczby członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 30 marca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ubezpieczeni i płatnicy składek.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020