Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SNP 04 - dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w półroczu do 31 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 1 marca 2021 r. za II półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kapitałowe systemy emerytalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020