Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych):
- bez względu na liczbę pracujących, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany wg PKD do:
rolnictwa (dział 01 – z wyłączeniem jednostek z kapitałem zagranicznym), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K – banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwa emerytalne), edukacji (podklasa 85.42.B - szkolnictwo wyższe),
- o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany wg PKD do administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (sekcja O),
oraz ich jednostki lokalne samodzielnie bilansujące bez względu na przeważający rodzaj prowadzonej działalności,
- bez względu na liczbę pracujących i przeważający rodzaj prowadzonej działalności - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działu 59 oraz działów 90 i 91 (z wyłączeniem parków narodowych), instytucje gospodarki budżetowej;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) oraz spółki cywilne o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD do rolnictwa (dział 01) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne, z liczbą pracujących 10 lub więcej osób, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K);
jednostki budżetowe państwowe i samorządów terytorialnych (z wyłączeniem urzędów gmin) oraz zakłady budżetowe samorządów terytorialnych, bez względu na liczbę pracujących i niezależnie od przeważającego rodzaju prowadzonej działalności;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.19 1.66.01 1.66.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021