Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SNU 02 - dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek przepływów pieniężnych zakładów ubezpieczeń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021