Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KPRP TP 01 - dane dotyczące nadanych tytułów profesora
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta RP
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący nadanych tytułów profesora;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezydenta RP Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST).

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.43.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021