Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRK ZT 01 - dane dotyczące prawomocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawczo poprawcze i kary
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Karny;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Rejestr Karny Raz w roku do 29 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nieletni i małoletni. Prawomocnie osądzeni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021