Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRUS FARMER 03 - dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w roku do 1 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Numer PESEL. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.25.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021