Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 01 - dane dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rolnych, zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń;
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za miesiąc, do 15. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 15 maja 2019 r. za kwiecień 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020