Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 02 - dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń;
System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w kwartale do 18 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 19 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 19 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 18 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 18 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 18 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020