Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KSAP SFK 01 - dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 2 razy w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 15 lipca 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020