Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SIUKNF 03 - dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 10 września 2021 r. za rok 2020 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa SKOK. Działalność SKOK. Ogólny rachunek zysków i strat SKOK. Pasywa SKOK. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021