Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MEN SIO 04 - dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Raz w roku do 18 grudnia 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absolwenci. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie. Wychowankowie placówek oświatowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020