Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MEN SIO 05 - dane dotyczące liczby dzieci w internatach i bursach, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia pozalekcyjne, placówki wychowania pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Raz w roku do 31 grudnia 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Placówki edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie. Wychowankowie placówek oświatowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11 1.27.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020