Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF OMF 01 - dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący wykonania budżetu państwa;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 23. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - szacunki;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020