Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-PIT 05 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 3 lutego 2022 r. za rok podatkowy 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03 1.24.01 1.25.11 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022