Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF TREZOR 04 - dane dotyczące przychodów, kosztów i innych obciążeń, należności, zobowiązania państwowych funduszy celowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 1 czerwca 2021 r. za rok 2020 - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021