Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF ZEFIR2 01 - dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 19 października 2020 r. za I półrocze 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.01 1.65.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020