Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 12 - dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Mnisterstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 27 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST).
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.43.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021