Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 04 - dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i funduszu spójności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2 razy w roku do 31 sierpnia 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 1 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Fundusze europejskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020