Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiPS KSMPS 01 - dane o Centrach Integracji Społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Mnisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021