Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiPS KSMPS 02 - dane o osobach, rodzinie, świadczeniach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Mnisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Świadczenia z pomocy społecznej. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021