Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRPiPS KSMŚR 02 - dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Raz w roku do 26 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Świadczenia na rzecz rodziny.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Numer PESEL. Obywatelstwo. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03 1.25.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021