Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRPiPS KSMŚR 04 - dane o świadczeniach rodzinnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Raz w roku do 26 czerwca 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Urząd Statystyczny w Katowicach
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia na rzecz rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020