Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS AN 01 - dane o liczbie zawartych aktów notarialnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Informacja o zawartych aktach notarialnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości 2 razy w roku do 30 października 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obrót nieruchomościami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.04 1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020