Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KPRM CEPiK 01 - dane dotyczące pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Źródło danych:
Centralna ewidencja pojazdów;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Raz w kwartale do 23 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 22 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 21 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 1 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020