Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS KRS RS 01 - dane o podmiotach zarejestrowanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w roku do 15 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021