Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS SI 01 - dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Statystyczny system informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości 3 razy w roku do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - w zakresie podstawowym, do 18 czerwca 2021 r. za rok 2020 - w zakresie rozszerzonym, do 16 września 2021 r. za rok 2020 - w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Komornicy. Nieletni i małoletni. Notariat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Prawomocnie osądzeni. Sądownictwo. Więziennictwo. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021