Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MSWiA RKZW 01 - dane dotyczące danych adresowych zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 22 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021