Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP BaRN 01 - dane dotyczące cen mieszkań, domów oraz gruntów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Baza BaRN;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 1 lipca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 1 października 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 4 stycznia 2021 r. za III kwartał 2020 r., do 1 kwietnia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny nieruchomości.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020