Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP BIS 01 - dane dotyczące bilansu skonsolidowanego pozostałych monetarnych instytucji finansowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Informacji Sprawozdawczej;
Bankowa Informacja Sprawozdawcza;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 31 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Finansowe aktywa i pasywa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021