Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 01 - dane kwartalne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 29 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 28 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 29 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 31 marca 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Międzynarodowy handel usługami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020