Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 03 - dane dotyczące podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów. Dane identyfikacyjne. Kapitał zagraniczny w Polsce.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021