Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP PEGAZ 09 - dane dotyczące bilansu płatniczego - zestawienie o przychodach i rozchodach w podróżach zagranicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w półroczu do 31 sierpnia 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 26 lutego 2021 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans płatniczy Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020