Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NBP SGW 01 - dane według rozporządzenia Komisji (UE) nr 446/2014 z dnia 2 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 251/2009 i (WE) nr 275/2010 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone, oraz kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 132 z 03.05.2014, str. 13) - seria 1D
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Gospodarki Własnej NBP;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 30 lipca 2020 r. za rok 2019 - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Statystyka strukturalna NBP. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020